giải thích dùm mình với ? mới bây lớn đã như này?


Source_#group_voz_4663452077015228_4876138562413244 _like_3_Share_0