Giấy nộp tiền vào ngân sách đất nước C1-02/NS theo TT 84 2022

Mẫu Giấy nộp tiền vào ngân sách đất nước Mẫu C1-02/NS mới nhất 2017 theo Thông tư 84/2016/TT-BTC được dùng Khi nộp tiền thuế, tiền phạt vào ngân sách đất nước.

Cách viết Mẫu C1-02/NS các các độc giả xem tại đây nhé:

Mẫu số: C1-02/NS

(Ban hành tất nhiên Thông tư số 84/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính)

Không ghi vào điểm này

GIẤY NỘP TIỀN VÀO NGÂN SÁCH đất nước

Tiền mặt □ Chuyển khoản □

Loại tiền: VND □ USD □ Khác: …………

Mã hiệu: ………

Số: ……………

Số tham chiếu

(1)

:…………………

Người nộp thuế: ………………………….. Mã số thuế:………………………………………..

Địa chỉ: ………………………………….……………… Quận/Huyện: ……………………

Tỉnh, TP: ………………………………………………………………..

Người nộp thay: ………………………………………………………………..

Địa chỉ: …………………………….…………………… Quận/Huyện: ……………………

Tỉnh, TP: …………………………………………………………………

Đề nghị NH/ KBNN: ……………………….. trích TK số: ………………………. hoặc thu tiền mặt để nộp NSNN theo: TK thu NSNN □ TK tạm thu □ TK thu hồi trả thuế GTGT □

vào tài khoản của KBNN: ………………………………. Tỉnh, TP: ………………….

Mở tại NH ủy nhiệm thu: ……………………………………………………………………………..

Nộp theo văn các độc giả dạng của cơ quan lại có thẩm quyền:

Kiểm toán đất nước □ Thanh tra tài chính □

Thanh tra Chính phủ □ Cơ quan lại có thẩm quyền khác □

Tên cơ quan lại cai quản lý thu: ………………………………………………………….

Phần dành cho người nộp thuế ghi

Phần dành cho NH ủy nhiệm thu/ NH phối hợp thu/ KBNN ghi

STT

Số tờ khai/ Số quyết định / Số thông tin

Kỳ thuế/ Ngày quyết định/ Ngày thông báo

Nội dung các khoản nộp NSNN

Số nguyên tệ

Số tiền VND

Mã chương

Mã tiểu mục

Tổng cộng

Tổng số tiền ghi bởi văn bản

(2)

: …………………………………………………………….

Cách ghi Mã chương, mã tiểu mục các các độc giả xem tại đây nhé:

PHẦN DÀNH CHO KBNN GHI KHI HẠCH TOÁN:

Mã CQ thu: ………………………..

Mã ĐBHC: ………………………..

Nợ TK: …………………….

Có TK: ……………………..

NGƯỜI NỘP TIỀN

Ngày… tháng… năm…

NGÂN HÀNG/ KHO BẠC đất nước

Ngày… tháng… năm…

Người nộp tiền

K

ế

toán trưởng

Thủ trưởng đ

ơn vị

Thủ quỹ

Kế toán

Kế toán trưởng

(Ghi chức danh, ký, bọn họ tên và đóng dấu)

chú giải:

Trường hợp nộp thuế điện tử

: Người nộp tiền, Tổ chức T-VAN (nếu có), Tổng cục Thuế (nếu có), ngôi nhà băng/ ngân khố đất nước thực hiện nay ký số; ghi tên; ngày, giờ

(1) Trường hợp nộp thuế điện tử từ Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế, máy móc tự động điền số tham chiếu để phục vụ công tác cai quản lý.

(2) Trường hợp nộp tiền bởi VND thì ghi bởi văn bản theo tổng số tiền VND; Trường hợp nộp tiền bởi nước ngoài tệ thì ghi bởi văn bản theo tổng số nguyên tệ và loại nước ngoài tệ.

Tải Mẫu C1-02/NS về tại đây:

Scr Giấy nộp tiền vào ngân sách đất nước C1-02/NS theo TT 84 2021-08-22 10:21:00

#Giấy #nộp #tiền #vào #ngân #sách #ngôi nhà #nước #C102NS #theo