Hạch toán Phải trả người buôn cung cấp Tài khoản 331 theo Thông tư 133 2022

Hướng dẫn cách hạch toán tài khoản 331 theo Thông tư 133, cách hạch toán phải trả người buôn cung cấp, hạch toán trả trước tiền mặt hàng, mua mặt hàng tuy nhiên chưa thanh toán, chiết khấu thanh toán, thương mại, giảm giá mặt hàng buôn cung cấp, mặt hàng buôn cung cấp trả lại …

1. Nguyên tắc kế toán tài chính trương mục 331 – Phải trả người buôn cung cấp

a) Tài khoản này dùng để đề đạt tình hình tính sổ về các số tiền nợ phải trả của doanh nghiệp cho người buôn cung cấp vật tư, product, người cung cấp dịch vụ, người buôn cung cấp TSCĐ, BĐSĐT, các khoản vốn tài chính theo hợp đồng tài chính tài chính đã thỏa thuận. Tài khoản này cũng được dùng để phản ánh tình hình tính sổ về các số tiền nợ phải trả cho người nhận thầu xây lắp chính, phụ. Không phản chiếu vào Tài khoản này các kỹ năng mua trả tiền ngay.

b) Nợ phải trả cho người buôn cung cấp, người cung cấp, người nhận thầu xây lắp cần được hạch toán chi tiết cho từng đối tượng phải trả. Trong chi tiết từng đối tượng phải trả, Tài khoản này đề đạt cả số tiền đã ứng trước cho người buôn cung cấp, người cung cấp, người nhận thầu xây lắp tuy nhiên chưa cảm bắt gặp sản phẩm, product, dịch vụ, lượng xây lắp trả mỹ xong bàn trả.

c) Bên giao nhập vào ủy thác ghi nhận trên tài khoản này số tiền phải trả người buôn cung cấp về mặt hàng du nhập phê chuẩn bên nhận du nhập ủy thác như khoản phải trả người buôn cung cấp thường ngày.

d) Những vật tư, product, dịch vụ đã nhận, nhập kho tuy nhiên đến cuối kỳ vẫn chưa có hóa đơn thì dùng giá tạm tính để ghi sổ và phải điều chỉnh về giá thực tế Khi cảm bắt gặp hóa đơn hoặc thông làm giá chính thức của người buôn cung cấp.

đ) Khi hạch toán chi tiết các khoản này, kế toán tài chính phải hạch toán rõ ràng, rành mạch các khoản chiết khấu tính sổ, chiết khấu thương nghiệp, giảm giá mặt hàng buôn cung cấp của người buôn cung cấp, người cung cấp nếu chưa được phản chiếu trong hóa đơn mua mặt hàng.

2. Kết cấu và nội dung trương mục 331 – Phải trả cho người buôn cung cấp

Bên Nợ:

– Số tiền đã trả cho người buôn cung cấp vật tư, product, người cung cấp dịch vụ, người nhận thầu xây lắp;

– Số tiền ứng trước cho người buôn cung cấp, người cung cấp, người nhận thầu xây lắp tuy nhiên chưa cảm bắt gặp vật tư, product, dịch vụ, lượng sản phẩm xây lắp trả mỹ xong bàn trả;

– Số tiền người buôn cung cấp hài lòng giảm giá product hoặc dịch vụ đã giao theo hợp đồng;

– Chiết khấu tính sổ và chiết khấu thương nghiệp được người buôn cung cấp hài lòng cho doanh nghiệp giảm trừ vào số tiền nợ phải trả cho người buôn cung cấp;

– Giá trị vật tư, product thiếu hụt, ko an toàn cỏi phẩm chất Khi kiểm nhận và trả lại người buôn cung cấp;

– Điều chỉnh số chênh lệch giữa giá tạm tính lớn rộng giá thực tại của số vật tư, product, dịch vụ đã nhận, những Khi có hóa đơn hoặc thông làm giá chính thức;

– Đánh giá lại các khoản phải trả cho người buôn cung cấp là khoản mục tiền tệ có gốc nước ngoài tệ (ngôi trường hợp tỷ giá nước ngoài tệ giảm so với tỷ giá ghi sổ kế toán tài chính).

Bên Có:

– Số tiền phải trả cho người buôn cung cấp vật tư, product, người cung cấp dịch vụ và người nhận thầu xây lắp;

– Điều chỉnh số chênh lệch giữa giá tạm tính nhỏ rộng giá thực tiễn của số vật tư, product, dịch vụ đã nhận, những Khi có hóa đơn hoặc thông tin giá chính thức;

– Đánh giá lại các khoản phải trả cho người buôn cung cấp là khoản mục tiền tệ có gốc nước ngoài tệ (ngôi trường hợp tỷ giá nước ngoài tệ tăng so với tỷ giá ghi sổ kế toán tài chính).

Số dư bên Có:

Số tiền còn phải trả cho người buôn cung cấp sản phẩm, người cung cấp dịch vụ, người nhận thầu xây lắp.

trương mục này có thể có số dư bên Nợ:

Số dư bên Nợ (nếu có) phản chiếu số tiền đã ứng trước cho người buôn cung cấp hoặc số tiền đã trả nhiều rộng số phải trả cho người buôn cung cấp theo chi tiết của từng đối tượng cụ thể. Khi lập vắng tình hình tài chính, phải lấy số dư chi tiết của từng đối tượng đề đạt ở tài khoản này để ghi 2 chỉ tiêu bên “Tài sản” và bên “Nguồn vốn”.

3. Cách hạch toán phải trả người buôn cung cấp trương mục 331:

3.1. Mua vật tư, product chưa trả tiền người buôn cung cấp về nhập kho

trong ngôi trường hợp hạch toán mặt hàng tồn kho theo

phương pháp kê khai thẳng tuột

hoặc lúc mua TSCĐ:

a) Trường hợp mua trong trong nước,

ghi:

– Nếu thuế GTGT đầu vào được khấu trừ, ghi:

Nợ các

, 153, 156, 157, 211… (giá chưa có thuế GTGT)

Nợ

(1331)

Có TK 331 – Phải trả cho người buôn cung cấp (tổng giá thanh toán).

– Trường hợp thuế GTGT đầu vào ko được khấu trừ thì giá trị vật tư, product, TSCĐ cả về thuế GTGT (tổng giá thanh toán).

b) Trường hợp du nhập,

ghi:

– phản ánh giá trị mặt hàng nhập vào cả về thuế TTĐB, thuế XK, thuế BVMT (nếu có) và thuế GTGT đầu vào ko được khấu trừ, ghi:

Nợ các

, 152, 156, 157, 211

Có TK 331 – Phải trả cho người buôn cung cấp

Có TK 3332 – Thuế TTĐB (nếu có)

Có TK 3333 – Thuế xuất du nhập (chi tiết thuế du nhập, nếu có)

Có TK 33381 – Thuế bảo đảm an toàn môi ngôi trường.

Có TK 3331 – Thuế GTGT phải nộp (33312) (Thuế GTGT của product du nhập ko được khấu trừ).

– Nếu thuế GTGT mặt hàng nhập vào được khấu trừ, ghi:

Nợ TK 133 – Thuế GTGT được khấu trừ (1331, 1332)

(33312).

3.2. Mua vật tư, mặt hàng hoá chưa trả tiền người buôn cung cấp về nhập kho

trong ngôi trường hợp hạch toán mặt hàng tồn kho theo

phương pháp kiểm kê định kỳ

:

a. Trường hợp mua trong trong nước:

– Nếu thuế GTGT đầu vào được khấu trừ, ghi:

Nợ TK 611 – Mua mặt hàng (giá chưa có thuế GTGT)

Nợ TK 133 – Thuế GTGT được khấu trừ

Có TK 331 – Phải trả cho người buôn cung cấp (tổng giá thanh toán).

– Trường hợp thuế GTGT đầu vào ko được khấu trừ thì giá trị vật tư, product cả về thuế GTGT (tổng giá tính sổ)

b. Trường hợp du nhập, ghi:

– phản ánh giá trị mặt hàng nhập vào cả về thuế TTĐB, thuế XK, thuế BVMT (nếu có), và thuế GTGT đầu vào ko được khấu trừ, ghi:

Nợ TK 611 – Mua mặt hàng.

Có TK 331 – Phải trả cho người buôn cung cấp

Có TK 3331 – Thuế GTGT phải nộp (33312) (Thuế GTGT đầu vào của mặt hàng du nhập ko được khấu trừ).

Có TK 3332 – Thuế TTĐB (nếu có)

Có TK 3333 – Thuế xuất du nhập (chi tiết thuế nhập vào, nếu có)

Có TK 33381 – Thuế bảo đảm an toàn môi ngôi trường.

– Nếu thuế GTGT đầu vào được khấu trừ, ghi:

Nợ TK 133 – Thuế GTGT được khấu trừ (1331)

Có TK 3331 – Thuế GTGT phải nộp (33312).

3.3. Trường hợp đơn vị có thực hiện nay đầu tư XDCB

theo phương thức giao thầu, Khi nhận lượng xây lắp trả mỹ xong bàn trả của bên nhận thầu xây lắp, căn cứ hợp đồng giao thầu và biên các độc giả dạng bàn trả lượng xây lắp, hoá đơn lượng xây lắp trả mỹ xong:

– Nếu thuế GTGT đầu vào được khấu trừ, ghi:

Nợ

(giá chưa có thuế GTGT)

Nợ TK 133 – Thuế GTGT được khấu trừ

Có TK 331 – Phải trả cho người buôn cung cấp (tổng giá tính sổ).

– Trường hợp thuế GTGT đầu vào ko được khấu trừ thì giá trị đầu tư XDCB cả về thuế GTGT (tổng giá tính sổ).

3.4. Khi ứng trước tiền hoặc tính sổ số tiền phải trả cho người buôn cung cấp

vật tư, mặt hàng hoá, người cung cấp dịch vụ, người nhận thầu xây lắp, ghi:

Nợ TK 331 – Phải trả cho người buôn cung cấp

Có các

, 112, 341,…

3.5. Trường hợp ứng trước tiền cho người buôn cung cấp sản phẩm và cung cấp dịch vụ bởi nước ngoài tệ

:

– Ghi nhận số tiền ứng trước cho người buôn cung cấp sản phẩm và cung cấp dịch vụ bởi nước ngoài tệ theo tỷ giá giao tiếp thực tiễn tại thời điểm ứng trước, ghi:

+ Trường hợp bên Có TK tiền dùng tỷ giá ghi sổ:

Nợ TK 331 – Phải trả cho người buôn cung cấp (tỷ giá giao dịch thực tiễn)

Nợ TK 635 – phí tài chính (nếu nảy sinh lỗ tỷ giá)

Có các TK 111, 112 (1112, 1121) (tỷ giá ghi sổ)

TK 515 –

(nếu phát sinh lãi tỷ giá).

+ Trường hợp bên Có TK tiền dùng tỷ giá giao thiệp thực tế:

Nợ TK 331 – Phải trả cho người buôn cung cấp

Có các TK 111, 112 (1112, 1121)

– Khoản chênh lệch tỷ giá nảy sinh trong kỳ được ghi nhận ngay tại thời điểm ứng trước tiền cho người buôn cung cấp hoặc ghi đánh giá kỳ tùy theo đặc điểm phát động và sinh hoạt giải trí kinh dinh và yêu cầu cai quản lý của doanh nghiệp.

(+) Nếu nảy lỗ chênh lệch tỷ giá, ghi:

Nợ

TK 635 –

(chênh lệch giữa tỷ giá ghi sổ của Tài khoản tiền lớn rộng tỷ giá giao dịch thực tiễn tại thời điểm ứng trước).

Có các TK 111, 112 (1112, 1121) , 331.

(+) Nếu nảy sinh lãi chênh lệch tỷ giá, ghi:

Nợ các TK 111, 112 (1112, 1121) , 331. (chênh lệch giữa tỷ giá ghi sổ của tài khoản tiền nhỏ rộng tỷ giá giao du thực tế tại thời điểm ứng trước).

Có TK 515 – Doanh thu phát động và sinh hoạt giải trí tài chính

– Khi nhận product, dịch vụ, tài sản một mực, kiểm nghiệm lượng XDCB trả mỹ xong thì giá trị tài sản mua, phí tổn XDCB dở dang, nợ phải trả người buôn cung cấp tương ứng với số tiền ứng trước được ghi nhận theo tỷ giá giao dịch thực tiễn tại thời tự khắc ứng trước, phần giá trị tương ứng với số còn phải trả được ghi nhận theo tỷ giá giao du thực tiễn tại thời điểm ghi nhận tài sản, ghi:

Nợ các

, 152, 153, 156, 211, 241 …

Có TK 331 – Phải trả người buôn cung cấp.

3.6. Khi nhận lại tiền do người buôn cung cấp trả trả số tiền đã ứng trước

vì ko cung cấp được product, dịch vụ, ghi:

Nợ các TK 111, 112,…

Có TK 331 – Phải trả cho người buôn cung cấp.

3.7. Nhận dịch vụ cung cấp

(

phí tổn vận chuyển mặt hàng hoá, điện, nước, điện thoại, truy thuế kiểm toán, tham mưu, lăng xê, dịch vụ khác

) của người buôn cung cấp:

– Nếu thuế GTGT đầu vào được khấu trừ, ghi:

Nợ

Nợ TK 241 Xây dựng căn các độc giả dạng dở dang

Nợ

Nợ các

, 635, 811

Nợ TK 133 – Thuế GTGT được khấu trừ (1331) (nếu có)

Có TK 331 – Phải trả cho người buôn cung cấp (tổng giá tính sổ).

– Trường hợp thuế GTGT đầu vào ko được khấu trừ thì giá trị dịch vụ cả về thuế GTGT (tổng giá thanh toán).

3.8. Khoản Chiết khấu thanh toán được hưởng trọn

lúc mua vật tư, mặt hàng hoá, TSCĐ do thanh toán trước kì hạn được trừ vào số tiền nợ phải trả người buôn cung cấp, người cung cấp, ghi:

Nợ TK 331 – Phải trả cho người buôn cung cấp

Có TK 515 – Doanh thu phát động và sinh hoạt giải trí tài chính.

3.9. Trường hợp vật tư, mặt hàng hoá mua vào phải trả lại

hoặc được người buôn cung cấp chấp thuận giảm giá do ko đúng quy định, phẩm chất được tính trừ vào số tiền nợ phải trả cho người buôn cung cấp, ghi:

Nợ TK 331 – Phải trả cho người buôn cung cấp

Có TK 133 – Thuế GTGT được khấu trừ (1331) (nếu có)

Có các TK 152, 153, 156, 611,…

3.10. Trường hợp các số tiền nợ phải trả cho người buôn cung cấp ko tìm ra chủ nợ hoặc chủ nợ ko đòi

và được xử lý ghi tăng thu nhập khác của doanh nghiệp, ghi:

Nợ TK 331 – Phải trả cho người buôn cung cấp

TK 711 –

.

3.11. Đối với ngôi nhà thầu chính

, Khi xác định giá trị lượng xây lắp phải trả cho ngôi nhà thầu phụ theo giao kèo tài chính tài chính đã thỏa thuận, cứ vào hóa đơn, phiếu giá công trình, biên các độc giả dạng kiểm nghiệm lượng xây lắp trả mỹ xong và hợp đồng giao thầu phụ, ghi:

Nợ

TK 632 –

(giá chưa có thuế GTGT)

Nợ TK 133 – Thuế GTGT được khấu trừ (1331)

Có TK 331 – Phải trả cho người buôn cung cấp (tổng số tiền phải trả cho ngôi nhà thầu phụ gồm cả thuế GTGT đầu vào).

3.12 Trường hợp doanh nghiệp nhận buôn cung cấp sản phẩm đại lý, buôn cung cấp giá chuẩn, hưởng trọn huê hồng.

– Khi nhận mặt hàng buôn cung cấp đại lý, doanh nghiệp chủ động theo dõi và biên chép thông tin về mặt hàng nhận buôn cung cấp đại lý trong phần

.

– Khi buôn cung cấp sản phẩm nhận đại lý, ghi:

Nợ các TK 111, 112, 131,… (tổng giá tính sổ)

Có TK 331 – Phải trả cho người buôn cung cấp (giá giao buôn cung cấp đại lý + thuế).

Đồng thời doanh nghiệp theo dõi và biên chép thông báo về mặt hàng nhận buôn cung cấp đại lý đã xuất buôn cung cấp trong phần thuyết minh vắng tài chính.

– Khi xác định hoả hồng đại lý được hưởng trọn, tính vào doanh thu hoả hồng về buôn cung cấp sản phẩm đại lý, ghi:

Nợ TK 331 – Phải trả cho người buôn cung cấp

TK 511 –

Có TK 3331 – Thuế GTGT phải nộp (nếu có).

– Khi thanh toán tiền cho bên giao mặt hàng đại lý, ghi:

Nợ TK 331 – Phải trả cho người buôn cung cấp (giá buôn cung cấp trừ (-) huê hồng đại lý)

Có các TK 111, 112,…

3.13. Kế toán phải trả cho người buôn cung cấp tại đơn vị giao phó thác du nhập:

– Khi trả trước một khoản tiền giao phó mua mặt hàng theo hợp đồng phó thác du nhập cho đơn vị nhận uỷ thác du nhập mở LC… căn cứ các chứng từ can dự, ghi:

Nợ TK 331 – Phải trả cho người buôn cung cấp (chi tiết cho từng đơn vị nhận phó thác)

Có các TK 111, 112,…

– Khi nhận mặt hàng ủy thác du nhập do bên nhận ủy thác giao trả, kế toán tài chính thực hành như đối với mặt hàng du nhập thông thường.

– Khi trả tiền cho đơn vị nhận phó du nhập về số tiền mặt hàng nhập vào và các phí tổn can hệ trực tiếp đến mặt hàng du nhập, căn cứ các chứng từ liên quan lại, ghi:

Nợ TK 331 – Phải trả cho người buôn cung cấp (chi tiết cho từng đơn vị nhận phó)

Có các TK 111, 112,…

– Phí uỷ thác du nhập phải trả đơn vị nhận phó được tính vào giá trị mặt hàng du nhập, cứ các chứng từ liên can, ghi:

Nợ các TK 151, 152, 156, 211,…

Nợ TK 133 – Thuế GTGT được khấu trừ

Có TK 331- Phải trả cho người buôn cung cấp(chi tiết từng đơn vị nhận phó).

– Việc thanh toán bổn phận thuế đối với mặt hàng nhập vào thực hành theo quy định của TK 333 – Thuế và khoản phải nộp đất nước.

– Đơn vị nhận uỷ thác cấm dùng trương mục này để phản chiếu các kỹ năng tính sổ ủy thác mà phản chiếu qua các

3.14. Tại thời tự khắc

, số dư nợ phải trả cho người là khoản mục tiền tệ có gốc nước ngoài tệ được đánh theo tỷ giá chuyển khoản trung bình cuối kỳ của ngân mặt hàng thương nghiệp điểm doanh nghiệp trực tính có giao du:

– Nếu tỷ giá nước ngoài tệ giảm so với Đồng tiền ghi sổ kế toán tài chính, ghi:

Nợ TK 331 – Phải trả cho người buôn cung cấp

TK 413 –

(4131).

– Nếu tỷ giá nước ngoài tệ tăng so với đồng bạc ghi sổ kế toán tài chính, ghi:

Nợ TK 413 – Chênh lệch tỷ giá hối đoái (4131)

Có TK 331 – Phải trả cho người buôn cung cấp.

—————————————–

Tác_Giả_2 xin chúc các độc giả thành công! Các các độc giả có nhu muốn muốn học tập thực hiện nay kê khai thuế – Quyết toán thuế trên phần mềm HTKK, trả mỹ sổ sách – Lập thưa tài chính trên Excel và Misa thực tại, chuyến sâu… Có thể tham gia: dạo

.

Scr Hạch toán Phải trả người buôn cung cấp Tài khoản 331 theo Thông tư 133 2021-08-25 18:03:00

#Hạch #toán #Phải #trả #người #buôn cung cấp #Tài #khoản #theo #Thông #tư