Mẫu Bảng kê chi tiền 09-TT theo Thông tư 133 và 200 2022

Hướng dẫn cách lập Bảng kê chi tiền theo thông tư 133 và 200 – Mẫu 09-TT, Bảng kê chi tiền là bảng liệt kê các khoản tiền đã chi, làm căn cứ quyết toán các khoản tiền đã chi và ghi sổ kế toán tài chính.

I. Mẫu Bảng kê chi tiền:

 

Đơn vị

:

Bộ phận:

………………

Mẫu số 09 – TT

(Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính)

 

BẢNG KÊ CHI TIỀN

Ngày…. tháng…. năm….

Họ và tên người chi: ………………………………………………………………………………..  

Bộ phận (hoặc địa chỉ): ……………………………………………………………………………

Chi cho công việc:…………………………………………………………………………………….

STT

Chứng từ

Nội dung chi

Số tiền

Số hiệu

Ngày, tháng

A

B

C

D

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cộng

 

Số tiền bởi văn bản: ………..…………………………………………………………

(Kèm theo…. chứng từ gốc).

 

Người lập bảng kê

(Ký, bọn họ tên)

Kế toán trưởng

(Ký, bọn họ tên)

Người duyệt

(Ký, bọn họ tên)

 

 

Tải mẫu Bảng kê chi tiền theo Thông tư 133:

Tải mẫu Bảng kê chi tiền theo Thông tư 200:

 

Nếu bạn ko tải về được thì có thể làm theo cách sau:

Bước 1

: Để lại mail ở phần bình luận bên dưới

Bước 2

: Gửi yêu cầu vào mail: 

[email protected]

 (Tiêu đề ghi rõ Tài liệu muốn tải)

II. Cách lập  BẢNG KÊ CHI TIỀN

1. Mục đích:

– Bảng kê chi tiền là bảng liệt kê các khoản tiền đã chi, làm căn cứ quyết toán các khoản tiền đã chi và ghi sổ kế toán tài chính.

2. Phương pháp và trách nhiệm ghi

Góc trên bên trái ghi rõ tên đơn vị. Phần đầu ghi rõ bọn họ tên, bộ phận, địa chỉ của người chi tiền và ghi rõ nội dung chi cho công việc gì.

– Cột A, B, C, D ghi rõ số thứ tự, số hiệu, ngày, tháng chứng từ và diễn giải nội dung chi của từng chứng từ.

– Cột 1: Ghi số tiền.

Bảng kê chi tiền phải ghi rõ tổng số tiền bởi văn bản và số chứng từ gốc đính kèm.

Bảng kê chi tiền được lập thành 2 bạn dạng:

– 1 bạn dạng lưu ở thủ quỹ.

– 1 bạn dạng lưu ở kế toán tài chính quỹ.

Xem thêm:

————————————————-

Nguồn Mẫu Bảng kê chi tiền 09-TT theo Thông tư 133 và 200 2021-09-05 18:33:00

#Mẫu #Bảng #kê #chi #tiền #09TT #theo #Thông #tư