Mẫu bảng kê product dịch vụ mua vào thuế TTĐB 01-2/TTĐB 2022

Mẫu bảng kê hóa đơn product dịch vụ mua vào chịu thuế TTĐB Mẫu số 01-2/TTĐB mới nhất năm 2014 phát hành tất nhiên Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính.

PHỤ LỤC

BẢNG KÊ HOÁ ĐƠN HÀNG HOÁ MUA VÀO

CHỊU THUẾ TIÊU THỤ ĐẶC BIỆT

(Kèm theo

)

[

01]

Kỳ tính thuế

: tháng………. năm………..

[02] Tên người nộp thuế

:…………………………………………………………………………….

[03]

Mã số thuế:

[04] Tên đại lý thuế (nếu giàu)

:………………………………………………

[05]

Mã số thuế:

I. Bảng tính thuế Thuế tiêu thụ đặc biệt (TTĐB) của vật liệu mua vào:

Đơn vị tiền: Đồng nước ta

STT

Chứng từ hoặc biên lai nộp thuế TTĐB

Tên nguyên nhiên liệu đã nộp thuế TTĐB

Số lượng đơn vị nguyên nhiên liệu mua vào

Thuế TTĐB đã nộp

Thuế TTĐB trên 1 đơn vị vật liệu mua vào

Số thuế TTĐB đã khấu trừ các kỳ trước

Số thuế TTĐB chưa được khấu trừ đến kỳ này

Ký hiệu

Số

Ngày, tháng, năm phát hành

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)=(7)/(6)

(9)

(10)

Tổng cộng

II. Bảng tính thuế

TTĐB

của nguyên nhiên liệu được khấu trừ:

Đơn vị tiền: Đồng nước ta

STT

Mặt mặt hàng

tiêu thụ

Số lượng

Tên nguyên nhiên liệu chịu thuế TTĐB đầu vào

Lượng vật liệu trên 1 đơn vị sản phẩm tiêu thụ

Thuế TTĐB trên 1 đơn vị vật liệu đầu vào

Tổng thuế TTĐB

đầu vào

được

khấu trừ

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)=(3)x(5)x(6)

Tổng cộng

(TTĐB: tiêu thụ đặc biệt; GTGT: giá trị gia tăng)

Tôi cam đoan số liệu khai trên là đúng và chịu bổn phận trước luật pháp về những số liệu đã khai./.

NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ

Họ và tên:…….

Chứng chỉ hành nghề số:…….

…,

n

gày …….tháng …….năm …….

NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ

(

Ký, ghi rõ bọn họ tên; chức phận và đóng dấu (nếu có)

)

Nguồn Mẫu bảng kê product dịch vụ mua vào thuế TTĐB 01-2/TTĐB 2021-08-28 15:18:00

#Mẫu #bảng #kê #mặt hàng #hóa #dịch #vụ #mua #vào #thuế #TTĐB #012TTĐB