Mẫu Bảng kê hoá đơn chuyển đi theo Thông tư 39 2022

Mẫu Bảng kê hoá đơn chuyển đi Mẫu BK01/AC Ban hành tất nhiên Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính

BẢNG KÊ HOÁ ĐƠN CHƯA sử dụng CỦA TỔ CHỨC, cá nhân chủ nghĩa

CHUYỂN ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH KHÁC ĐỊA BÀN CƠ thuế quan lại QUẢN LÝ

(Đính kèm bẩm tình hình sử dụng hoá đơn)

1. Tên tổ chức, cá nhân chủ nghĩa:

2. Mã số thuế:

3. Các loại hoá đơn chưa dùng:

STT

Tên loại hoá đơn

Ký hiệu mẫu

Ký hiệu hoá đơn

Số lượng

Từ số

đến số

1

Hoá đơn giá trị gia tăng

01GTKT2/001

AA/14T

100,000

1

100,000

………, ngày………tháng………năm………

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO luật pháp

(Ký, ghi rõ bọn họ tên,đóng dấu)

Scr Mẫu Bảng kê hoá đơn chuyển đi theo Thông tư 39 2021-08-20 15:32:00

#Mẫu #Bảng #kê #hoá #đơn #chuyển #đi #theo #Thông #tư