Mẫu Giấy đề nghị thanh toán 05-TT theo Thông tư 133 và 200 2022

Hướng dẫn cách lập Giấy đề nghị thanh toán theo Thông tư 133 và 200 – Mẫu 05-TT, Giấy đề nghị thanh toán dùng trong ngôi trường hợp đã chi tuy nhiên chưa được thanh toán hoặc chưa nhận tạm ứng để tổng hợp các khoản đã chi tất nhiên chứng từ (nếu có) để làm thủ tục thanh toán, làm căn cứ thanh toán và ghi sổ kế toán tài chính. 

I. Mẫu Giấy đề nghị thanh toán:

 

Đơn vị

:

Địa chỉ:

………………

Mẫu số 05 – TT

(Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính)

 

GIẤY ĐỀ NGHỊ THANH TOÁN

Ngày…. tháng….. năm….

 

Kính gửi:

……………………………………………………………………………………

Họ và tên người đề nghị thanh toán:………………………………………………….

Bộ phận (Hoặc địa chỉ):………………………………………………………………….

Nội dung thanh toán:…………………………………………………………………

Số tiền: ………………….. (Viết bởi văn bản):………………………………………….

(

Kèm theo…………….. chứng từ gốc).

 

Người đề nghị thanh toán

(Ký, bọn họ tên)

Kế toán trưởng

(Ký, bọn họ tên)

Người duyệt

(Ký, bọn họ tên)

Tải mẫu 

Giấy đề nghị thanh toán theo Thông tư 133:

 

 

Tải mẫu Giấy đề nghị thanh toán theo Thông tư 200:

 

 

 

Nếu bạn ko tải về được thì có thể làm theo cách sau:

Bước 1

: Để lại mail ở phần bình luận bên dưới

Bước 2

: Gửi yêu cầu vào mail: 

[email protected]

 (Tiêu đề ghi rõ Tài liệu muốn tải)

II. Cách lập GIẤY ĐỀ NGHỊ THANH TOÁN

1. Mục đích:

– Giấy đề nghị thanh toán dùng trong ngôi trường hợp đã chi tuy nhiên chưa được thanh toán hoặc chưa nhận tạm ứng để tổng hợp các khoản đã chi tất nhiên chứng từ (nếu có) để làm thủ tục thanh toán, làm căn cứ thanh toán và ghi sổ kế toán tài chính.

2. Phương pháp và trách nhiệm ghi

Góc trên bên trái của Giấy đề nghị thanh toán ghi rõ tên đơn vị, bộ phận. Giấy đề nghị thanh toán do người đề nghị thanh toán viết 1 liên và ghi rõ gửi giám đốc doanh nghiệp (Hoặc người xét duyệt chi).

– Người đề nghị thanh toán phải ghi rõ bọn họ tên, địa chỉ (đơn vị, bộ phận) và số tiền đề nghị thanh toán (Viết ngay số và bởi văn bản).

– Nội dung thanh toán: Ghi rõ nội dung đề nghị thanh toán.

– Giấy đề nghị thanh toán phải ghi rõ số lượng chứng từ gốc đính kèm.

Sau lúc mua mặt hàng hoặc sau Khi chi tiêu cho những trách nhiệm được giao, người sử dụng mặt hàng hoặc chi tiêu lập giấy đề nghị thanh toán. Giấy đề nghị thanh toán được chuyển cho kế toán tài chính trưởng soát xét và ghi ý con kiến đề nghị giám đốc doanh nghiệp (Hoặc người được ủy quyền) duyệt chi. Căn cứ quyết định của giám đốc, kế toán tài chính lập phiếu chi tất nhiên giấy đề nghị thanh toán và chuyển cho thủ quỹ làm thủ tục xuất quỹ.

Xem thêm:

—————————————————–

Tài Liệu Mẫu Giấy đề nghị thanh toán 05-TT theo Thông tư 133 và 200 2021-09-05 23:02:00

#Mẫu #Giấy #đề #nghị #thanh #toán #05TT #theo #Thông #tư