Mẫu phiếu đăng ký dự tuyển chọn lao động theo Thông tư 23/2014/TT-BLĐTBXH

Mẫu phiếu đăng ký dự tuyển chọn công huân Mẫu số 04 Ban hành kèm theo

ngày 29 mon 8 năm 2014 của Sở công huân – Thương binh và từng lớp hướng dẫn thực hiện ni vào số những những vào mỗi điều của Nghị định số 03/2014/NĐ-CP.

Ảnh chụp không quá 06 mon, cỡ 04 x 06 centimet, phông sáng chóe sủa, cảm giác của mắt trông thẳng, đầu để trần, không đeo kính

CỘNG HÒA giai tầng CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————

………, ngày

….. mon

….. năm

…..

PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN lao động

Kính gửi: …………………………..

Họ và thương hiệu (chữ in): ………………………………Giới tính: ………….

Ngày, mon, năm sinh:

Số bệnh minh dân chúng / Hộ chiếu: ……… Ngày cấp cho: …../…../….. Nơi cấp cho:

Dân tộc: …………………… đạo: ……………

Trình độ kiến thức kỹ năng kỹ thuật: …………..

Bậc chuyên môn kỹ năng nghề (nếu như mang):…………..

Ngoại ngữ: …………………. Trình độ: ………..

Địa chỉ can hệ: ………………….

Điện thoại: …………….. Fax: …………. E-mail:

I. Quá trình đào tạo nên (dạy dỗ nghề, trung cấp cho, cao đẳng, đại học tr

ở lên)

Stt

Trình độ

Trường, hạ tầng đào tạo nên

Chuyên ngành đào t

ạo

B

ằng cấp cho / bệnh kể từ

1

2

3

II. Quá trình làm việc

Stt

Đơn mùi vị làm việc

giai đoạn làm việc

(Từ mon năm đến mon năm)

V

ị trí cách làm

1

2

3

III. Khả năng, sở ngôi trường:

…………………………………

……………………………….

IV. giấy má kèm theo

1. Bản sao phẳng, bệnh kể từ;

2. Giấy khám sinh lực;

3. Các giấy má cấp cho thiết khác theo quy định của luật pháp;

4. Các giấy má nằm vào đối tượng ưu tiên (nếu như mang).

Sau khi phân tách và test nghiệm và phân tách vớt nội dung thông tin tuyển chọn lao động, tôi đăng ký dự tuyển chọn vào địa điểm cách làm:

Tôi xin đoan lời khai bên trên là đúng sự thực và thực hiện đúng nhiều quy định về tuyển chọn công huân./.

Người đăng ký dự tuyển chọn

(Ký và ghi rõ họ thương hiệu)

Chúc nhiều nhiều độc giả thành tiến đánh!

Source Mẫu phiếu đăng ký dự tuyển chọn lao động theo Thông tư 23/2014/TT-BLĐTBXH 2021-08-17 18:01:00

#Mẫu #phiếu #đăng #ký #dự #tuyển chọn #lao #động #theo #Thông #tư #232014TTBLĐTBXH