Mẫu Thông báo điều chỉnh thông tin hóa đơn theo Thông tư 39 2022

Mẫu THÔNG BÁO điều chỉnh Thông tin hóa đơn Mẫu TB04/AC Ban hành tất nhiên Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính
THÔNG BÁO ĐIỀU CHỈNH Thông tin
TẠI thông tin PHÁT HÀNH HÓA ĐƠN
(Dành cho tổ chức, cá nhân chủ nghĩa kinh dinh phát hành hóa đơn đặt in, tự in)
1. Tên đơn vị phát hành hoá đơn
…………………………………………………………
2. Mã số thuế:
…………………………………………………………………………………….
3. Địa chỉ trụ sở chính:
………………………………………………………………………..
4. Điện thoại:
………………………………………………………………………………………
Ngày……..tháng……..năm…………., (tổ chức, cá nhân) đã có thông tin phát hành hoá đơn. Nay (tổ chức, cá nhân) đăng ký Thông tin thay đổi như sau:
STT
Thông tin thay đổi
Thông tin cũ
thông báo mới
6. Thông tin đơn vị chủ cai quản (ngôi trường hợp tổ chức, cá nhân chủ nghĩa dùng hóa đơn của đơn vị chủ cai quản đặt in, tự in):
– Tên đơn vị:
……………………………………………………………….
– Mã số thuế:
…………………………………………………………
7. Tên cơ thuế quan lại kết nạp thông tin:
……………………………….
…….., ngày………tháng………năm………
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
(Ký, đóng dấu và ghi rõ bọn họ tên)
Các các độc giả có nhu muốn muốn tải phai:

63

Post Mẫu Thông báo điều chỉnh thông tin hóa đơn theo Thông tư 39 2021-08-25 11:24:00

#Mẫu #Thông #báo #điều #chỉnh #thông #tin #hóa #đơn #theo #Thông #tư