Mấy ngay nay em đi lấy mẫu Covid theo hình thức lấy cái cây chọc chọc vô mũi được free , vậy hình thức này có khác các loại xét nghiệm tính phí không các bác

Source_#group_voz_4663452077015228_4888027894557644 _like_4_Share_0