Mức phạt sử dụng hóa đơn chưa thông báo phát hành 2022

dùng hóa đơn chưa thông tin phát hành, mức phạt ko nộp thông tin phát hành hóa đơn đã sử dụng; Mức phạt chậm nộp mẫu TB04/AC thông báo điều chỉnh thông báo phát hành hóa đơn.

Căn cứ theo Nghị định 125/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020

có hiệu lực thực thi hiện hành từ ngày 05/12/2020

quy định cụ thể như sau:

Nguyên tắc vận dụng mức phạt tiền:

– Khi xác định mức phạt tiền đối với người nộp thuế vi phạm vừa có tình tiết tăng nặng, vừa có tình tiết giảm nhẹ nhàng thì được giảm trừ tình tiết tăng nặng theo nguyên lý một tình tiết giảm nhẹ nhàng được giảm trừ một tình tiết tăng nặng.

– Các tình tiết giảm nhẹ nhàng hoặc tăng nặng đã được sử dụng để xác định khuông tiền phạt thì ko được sử dụng Khi xác định số tiền phạt cụ thể như sau:

+) Khi phạt tiền, mức phạt tiền cụ thể đối với một hành động vi phạm thủ tục hóa đơn là

mức trung bình

của khuông phạt tiền được quy định đối với hành động đó.

+)

Nếu có tình tiết giảm nhẹ nhàng,

thì mỗi tình tiết được

giảm 10%

mức tiền phạt trung bình của khuông tiền phạt tuy nhiên mức phạt tiền đối với hành động đó ko được giảm quá mức tối thiểu của khuông tiền phạt;

+)

Nếu có tình tiết tăng nặng

thì mỗi tình tiết tăng nặng được tính

tăng 10%

mức tiền phạt trung bình của khuông tiền phạt tuy nhiên mức phạt tiền đối với hành động đó ko được vượt quá mức tối đa của khuông tiền phạt.

Xem thêm:

———————————————————————————

Các mức xử phạt vi phạm quy định về phát hành hóa đơn:

1. Mức phạt chậm nộp Mẫu TB04/AC thông báo điều chỉnh thông tin phát hành hóa đơn:

Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.500.000 đồng

đối với

một trong các hành động sau đây:

a) Nộp thông báo điều chỉnh thông báo tại thông tin phát hành hóa đơn đến cơ thuế quan lại cai quản lý trực tiếp

Khi đổi thay địa chỉ marketing thương mại dẫn đến đổi thay cơ thuế quan lại

cai quản lý trực tiếp hoặc Khi

thay đổi tên

quá thời hạn từ 10 ngày đến 20 ngày

, Tính từ lúc ngày chính thức phát động sử dụng hóa đơn tại địa chỉ mới hoặc chính thức phát động dùng hóa đơn với tên mới;

b)

Nộp bảng kê hóa đơn chưa sử dụng

đến cơ quan lại thuế điểm chuyển đến Khi đổi thay địa chỉ marketing thương mại dẫn đến đổi thay cơ thuế quan lại cai quản lý trực tiếp quá

vận hạn từ 10 ngày đến 20 ngày

, Tính từ lúc ngày chính thức phát động sử dụng hóa đơn tại địa chỉ mới;

c) dùng hóa đơn

đã được thông tin phát hành

với cơ quan lại thuế tuy nhiên

chưa đến thời hạn

.

Xem thêm:

—————————————————————–

2. Mức phạt lập thông tin phát hành hóa đơn

ko đầy đủ nội dung

:

– Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 4.000.000 đồng

đối với

một trong các hành động sau đây:

a)

Lập thông tin phát hành hóa đơn

ko đầy đủ nội dung

theo quy định

đã được cơ thuế quan lại

phát hiện nay và

có văn bạn dạng thông tin

cho tổ chức, cá nhân biết để điều chỉnh tuy nhiên tổ chức, cá nhân

chưa điều chỉnh mà đã lập hóa đơn giao cho quan lại quý khách khứa hàng mặt hàng

;

b)

Không niêm yết

thông báo phát hành hóa đơn theo đúng quy định;

c)

Nộp thông báo điều chỉnh thông báo tại thông báo phát hành hóa đơn

đến cơ quan lại thuế cai quản lý trực tiếp Khi thay đổi địa chỉ kinh dinh dẫn đến đổi thay cơ thuế quan lại cai quản lý trực tiếp hoặc Khi thay đổi tên

quá thời hạn từ 21 ngày trở lên

, Tính từ lúc ngày chính thức phát động dùng hóa đơn tại địa chỉ mới hoặc chính thức phát động sử dụng hóa đơn với tên mới;

d)

Nộp bảng kê hóa đơn chưa dùng

đến cơ quan lại thuế điểm chuyển đến Khi đổi thay địa chỉ kinh dinh dẫn đến đổi thay cơ thuế quan lại cai quản lý trực tiếp

quá hạn vận từ 21 ngày trở lên

, Tính từ lúc ngày chính thức phát động sử dụng hóa đơn tại địa chỉ mới.

————————————————————–

3. Mức phạt

ko nộp

thông báo phát hành hóa đơn

trước quá trình tập luyện

:

– Phạt tiền từ 6.000.000 đồng đến 18.000.000 đồng

đối với

hành động

Không lập

thông báo phát hành hóa đơn trước Khi hóa đơn được đưa vào sử dụng nếu các hóa đơn này

gắn kèm với kỹ năng tài chính tài chính nảy

đã khai, nộp thuế

hoặc

chưa đến kỳ kê khai, nộp thuế

theo quy định.

———————————————————————

để ý:

– Trường hợp ko lập thông báo phát hành hóa đơn trước Khi hóa đơn được đưa vào dùng nếu các hóa đơn này

ko gắn kèm với kỹ năng tài chính tài chính phát sinh

hoặc

quá vận hạn khai thuế mà chưa được khai, nộp thuế

theo quy định

thì bị xử phạt theo quy định tại Điều 28 Nghị định này hoặc Điều 16, Điều 17 Chương II Nghị định này.

Nghĩa là:

Trường hợp ko lập thông báo phát hành hóa đơn mà đã xuất hóa đơn -> Nếu các hóa đơn này

ko gắn kèm với kỹ năng tài chính tài chính nảy sinh

hoặc

quá vận hạn khai thuế mà chưa được khai, nộp thuế

=> Thì

bị xử phạt về hành động

dùng hóa đơn ko khớp lí

(Điều 28) hoặc

bị xử phạt về hành động trốn thuế

(Điều 16, Điều 17),

cụ thể như sau:

a, Nếu bị phạt theo điều 28:

“Điều 28. Xử phạt đối với hành động sử dụng hóa đơn ko khớp lí, dùng ko khớp lí hóa đơn

1.

Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng

đối với hành động dùng hóa đơn ko khớp lí, sử dụng ko khớp lí hóa đơn quy định tại Điều 4 Nghị định này, trừ ngôi trường hợp được quy định tại điểm đ khoản 1 Điều 16 và điểm d khoản 1 Điều 17 Nghị định này.”

Chi tiết xem thêm

:

.

b, Nếu bị phạt theo Điều 16, Điều 17:

“Điều 16. Xử phạt hành động khai sai dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp hoặc tăng số tiền thuế được miễn, giảm, trả

1.

Phạt 20% số tiền thuế

khai thiếu hoặc số tiền thuế đã được miễn, giảm, trả cao rộng so với quy định đối với một trong các hành động sau đây:

đ) sử dụng hóa đơn, chứng từ ko khớp lí để hạch toán giá trị product, dịch vụ mua vào làm giảm số tiền thuế phải nộp hoặc làm tăng số tiền thuế được trả, số tiền thuế được miễn, giảm tuy nhiên Khi cơ quan lại thuế thanh tra, đánh giá phát hiện nay, người sử dụng chứng minh được lỗi vi phạm sử dụng hóa đơn, chứng từ ko khớp lí thuộc về bên buôn bán sản phẩm và người sử dụng đã hạch toán kế toán tài chính đầy đủ theo quy định.”

“Điều 17. Xử phạt hành động trốn thuế:

1.

Phạt tiền 1 lần

số thuế trốn đối với người nộp thuế có từ một tình tiết giảm nhẹ nhàng trở lên Khi thực hành một trong các hành động vi phạm sau đây:

d) sử dụng hóa đơn ko khớp lí; sử dụng ko khớp lí hóa đơn để khai thuế làm giảm số thuế phải nộp hoặc tăng số tiền thuế được trả, số tiền thuế được miễn, giảm;

đ) sử dụng chứng từ ko khớp lí; sử dụng ko khớp lí chứng từ; dùng chứng từ, tài liệu ko phản ánh đúng truyền thống giao tiếp hoặc giá trị giao du thực tiễn để xác định sai số tiền thuế phải nộp, số tiền thuế được miễn, giảm, số tiền thuế được trả; lập thủ tục, giấy tờ diệt vật tư, product ko đúng thực tế làm giảm số thuế phải nộp hoặc làm tăng số thuế được trả, được miễn, giảm;

2.

Phạt tiền 1,5 lần

số tiền thuế trốn đối với người nộp thuế thực hiện nay một trong các hành động quy định tại khoản 1 nêu trên mà ko hề tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ nhàng.

3.

Phạt tiền 2 lần

số thuế trốn đối với người nộp thuế thực hành một trong các hành động quy định tại khoản 1 nêu trên mà có một tình tiết tăng nặng.

4.

Phạt tiền 2,5 lần

số tiền thuế trốn đối với người nộp thuế thực hiện nay một trong các hành động quy định tại khoản 1 nêu trên có hai tình tiết tăng nặng.

5.

Phạt tiền 3 lần

số tiền thuế trốn đối với người nộp thuế thực hành một trong các hành động quy định tại khoản 1 nêu trên có từ bố tình tiết tăng nặng trở lên.”

Chi tiết xem thêm:

.

———————————————————————————

Chú ý:

Trước ngày 5/12/2020

thì Quy định về xử phạt thông báo phát hành hóa đơn

được vận dụng theo

quy đ

ịnh tại Điều 10 Thông tư Số 10/2014/TT-BTC và Điều 1 Thông tư 176/2016/TT-BTC, cụ thể như sau:

I. Mức phạt lập thông tin phát hành hóa đơn

ko đầy đủ nội dung

:

Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 4.000.000 đồng

đối với một trong các hành động:

a) Lập thông báo phát hành

ko đầy đủ nội dung

theo quy định đã được cơ thuế quan lại phát hiện nay và

có văn bạn dạng thông báo

cho tổ chức, cá nhân biết để điều chỉnh tuy nhiên tổ chức, cá nhân

chưa điều chỉnh mà đã lập hoá đơn giao cho quan lại quý khách khứa hàng mặt hàng.

– Trường hợp

có tình tiết giảm nhẹ nhàng

thì phạt tiền ở mức tối thiểu của khuông tiền phạt là

2.000.000 đồng

.

b)

Không niêm yết

thông tin phát hành hóa đơn

theo đúng quy định.

– Việc niêm yết thông báo phát hành hoá đơn thực hiện nay theo chỉ dẫn tại Thông tư của Bộ Tài chính về hoá đơn buôn bán sản phẩm hoá, cung ứng dịch vụ.

– Trường hợp

có tình tiết giảm nhẹ nhàng

thì phạt tiền ở mức tối thiểu của khuông tiền phạt là

2.000.000 đồng.

——————————————————————————-

II. Mức phạt

ko nộp

thông báo phát hành hóa đơn

trước quá trình tập luyện

:

a) Trường hợp tổ chức, cá nhân

chứng minh

đã gửi thông báo phát hành hóa đơn cho cơ quan lại thuế

trước Khi hóa đơn được đưa vào sử dụng

tuy nhiên cơ quan lại thuế ko sở hữu và cảm bắt gặp do thất lạc thì tổ chức, cá nhân

ko biến thành xử phạt.

b)

Phạt tiền 6.000.000 đồng

đối với hành động:

– Không nộp thông báo phát hành hóa đơn trước Khi hóa đơn được đưa vào sử dụng

nếu các hóa đơn này gắn kèm với kỹ năng tài chính tài chính nảy sinh

đã được kê khai, nộp thuế

theo quy định.

c)

Phạt tiền từ 6.000.000 đồng đến 18.000.000 đồng

đối với hành động:

– Không nộp thông tin phát hành hóa đơn trước Khi hóa đơn được đưa vào dùng

nếu các hóa đơn này gắn kèm với kỹ năng tài chính tài chính nảy

tuy nhiên

chưa đến kỳ khai thuế

.

-> Người buôn bán

phải cam kết kê khai, nộp thuế

đối với các hóa đơn đã lập trong ngôi trường hợp này.

để ý

: Nếu người buôn bán có hành động vi phạm quy định tại điểm a, điểm b và điểm c nêu trên và

đã chấp hành Quyết định xử phạt

. => Thì người sử dụng mặt hàng

được dùng hóa đơn để kê khai, khấu trừ, tính vào hoài.

d) Trường hợp tổ chức, cá nhân

ko nộp thông tin phát hành hóa đơn

trước Khi hóa đơn được đưa vào dùng nếu các hóa đơn này

ko gắn kèm với kỹ năng tài chính tài chính phát sinh

hoặc

ko được kê khai, nộp thuế

: => Thì xử

phạt từ 20.000.000 đồng đến 50.000.000

đồng đối với hành động

dùng hóa đơn phạm pháp

.

Biện pháp xử lý hiệu quả:

-> Tổ chức, cá nhân vi phạm quy định tại Điều này còn phải thực hành thủ tục phát hành hóa đơn theo quy định.

——————————————————————————-

III. Mức phạt chậm nộp Mẫu TB04/AC thông tin điều chỉnh thông tin phát hành hóa đơn:

1. Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.500.000 đồng

đối với một trong các hành động:

a) Nộp thông báo điều chỉnh thông tin tại thông báo phát hành hóa đơn đến cơ quan lại thuế cai quản lý trực tiếp và hành động nộp bảng kê hóa đơn chưa sử dụng đến cơ quan lại thuế điểm chuyển đến Khi doanh nghiệp thay đổi địa chỉ kinh dinh dẫn đến thay đổi cơ quan lại thuế cai quản lý trực tiếp

chậm sau 10 ngày

Tính từ lúc ngày chính thức phát động sử dụng hóa đơn tại địa chỉ mới.

b) dùng hóa đơn

đã được thông báo phát hành

với cơ quan lại thuế tuy nhiên

chưa đến thời hạn sử dụng

(0

5 ngày Tính từ lúc ngày gửi thông tin phát hành

).

2. Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 4.000.000 đồng

đối với một trong các hành động:

c) Nộp thông tin điều chỉnh thông báo tại thông tin phát hành hóa đơn đến cơ thuế quan lại cai quản lý trực tiếp và hành động nộp bảng kê hóa đơn chưa dùng đến cơ quan lại thuế điểm chuyển đến Khi doanh nghiệp thay đổi địa chỉ marketing thương mại dẫn đến đổi thay cơ thuế quan lại cai quản lý trực tiếp từ

sau 20 ngày

k

ể từ ngày chính thức phát động sử dụng hóa đơn tại địa chỉ mới.

Các quy định trên được quy định tại Điều 10 Thông tư Số 10/2014/TT-BTC và Điều 1 Thông tư 176/2016/TT-BTC

——————————————————————————–

Lưu ý

:

Làm mất hóa đơn Khi chưa thông tin phát hành

Cứ cứ theo khoản 3 Điều 7 Thông tư Số 10/2014/TT-BTC quy định:

“3. Đối với hành động ko khai báo đúng quy định việc

mất hóa đơn

trước Khi thông tin phát hành

.

a)

Không xử phạt

nếu việc mất, cháy, hư hóa đơn trước Khi thông tin phát hành được khai báo với cơ quan lại thuế

trong vòng 5 ngày

Tính từ lúc ngày xảy ra việc mất, cháy, hư hóa đơn.

b)

Phạt cảnh cáo

nếu việc mất, cháy, hư hóa đơn trước Khi thông báo phát hành khai báo với cơ quan lại thuế từ ngày

thứ 6 đến ko hề ngày thứ 10

Tính từ lúc ngày xảy ra việc mất, cháy, hư hóa đơn và

có tình tiết giảm nhẹ nhàng

;

– Trường hợp ko hề tình tiết giảm nhẹ nhàng thì xử phạt ở mức tối thiểu của khuông hình phạt.

c) Phạt tiền từ

6.000.000 đồng đến 18.000.000

đồng nếu việc mất, cháy, hư, hóa đơn trước Khi thông báo phát hành khai báo với cơ quan lại thuế

sau ngày thứ 10

Tính từ lúc ngày xảy ra việc mất, cháy, hư hóa đơn.”

————————————————————————————-

nước ngoài giả các bạn cũng có thể xem thêm các ngôi trường hợp khác về hóa đơn như mất hóa đơn, viết sai trật tự số hóa đơn…

Chi tiết xem tại đây

:

Tác_Giả_2 chúc các bạn thành làm.

Bài viết Mức phạt sử dụng hóa đơn chưa thông báo phát hành 2021-09-04 19:59:00

#Mức #phạt #sử #dụng #hóa #đơn #chưa #thông #báo #phát #hành