Nể mấy bạn chơi tik cho đã rồi thi điểm thấp lại làm video than buồn với xin lỗi bố mẹ ấy. Đề năm nay mà thi tầm 18 điểm thì thôi chịu đấy. Không lo học tới khi có kết quả lại lên tiktok xin lỗi bố mẹ ? 2k4 ơi lo học từ bây giờ được rồi ạSource_#group_voz_4663452077015228_4901042743256159 _like_10_Share_2