Nghị định Số 83/2013/NĐ-CP quy định luật cai quản lý Thuế 2022

Ngày 22 tháng 07 năm 2013 Chính phủ phát hành Nghị định Số 83/2013/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế

 

Nghị định này có hiệu lực thực thi hiện hành thi hành từ ngày

15 tháng 9 năm 2013

 

CHÍNH PHỦ

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Số: 83/2013/NĐ-CP

HN Thủ Đô, ngày

22

tháng 0

7

năm 201

3

 

NGHỊ ĐỊNH

Quy định chi tiết thi hành một số điều của

L

uật

Q

uản lý thuế và

 

L

uật

S

ửa đổi, bổ sung một số điều của

L

uật

Q

uản lý thuế

 

Căn cứ Luật

T

ổ chức Ch

í

nh phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

C

ă

n cứ Luật

Q

uản

thuế ngày 29 th

á

ng

11

năm 2006;

Căn cứ Luật

S

ửa đ

i, b

sung một s

điều của Luật

Q

uản

thuế ngày 20 tháng 11 năm 2012;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài ch

í

nh

;

Ch

í

nh phủ phát hành Nghị định quy định chi tiết một s

điều của Luật

Q

uản lý thuế và Luật

S

ửa đổi, bổ sung một số đi

u của Luật

Q

uản lý thuế

,

Chương

I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Nghị định này quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật cai quản lý thuế và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cai quản lý thuế, áp dụng đối với việc cai quản lý các loại thuế; phí, lệ phí; tiền thuê đất, thuê mặt nước; tiền sử dụng đất; thu từ khai quật tài nguyên tài nguyên và các khoản thu khác thuộc ngân sách đất nước do cơ quan lại cai quản lý thuế cai quản lý thu theo quy định của pháp luật.

Điều 2. Người nộp thuế

Người nộp thuế quy định tại Nghị định này bao héc tàm tất cả:

1. Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân nộp thuế, phí, lệ phí và các khoản thu khác thuộc ngân sách đất nước do cơ quan lại cai quản lý thuế cai quản lý thu theo quy định của pháp luật.

2. Tổ chức được giao trách nhiệm thu phí, lệ phí thuộc ngân sách đất nước.

3. Tổ chức, cá nhân khấu trừ thuế; tổ chức, cá nhân làm thủ tục về thuế thay người nộp thuế bao héc tàm tất cả:

a) Tổ chức, cá nhân là bên nước ta ký hợp đồng với tổ chức, cá nhân nước ngoài marketing thương mại tại nước ta ko tuân theo quy định của pháp luật về đầu tư và ko thực hiện nay chế độ kế toán tài chính nước ta;

b) Tổ chức, cá nhân khấu trừ thuế Khi chi trả thu nhập cho người dân có thu nhập thuộc diện nộp thuế thu nhập cá nhân;

c) Tổ chức làm đại lý tàu biển, đại lý cho các hãng sản xuất vận tải nước ngoài có trách nhiệm khấu trừ thuế thu nhập doanh nghiệp đối với phát động và sinh hoạt giải trí marketing thương mại vận chuyển product bởi tàu biển từ các cảng biển nước ta ra nước ngoài hoặc giữa các cảng biển nước ta;

d) Tổ chức marketing thương mại dịch vụ làm thủ tục về thuế;

đ) Đại lý làm thủ tục hải quan lại đối với product xuất khẩu, nhập vào;

e) Tổ chức, cá nhân cung cấp dịch vụ bưu chính, dịch vụ chuyển phát sớm chóng quốc tế trong ngôi trường hợp nộp thay thuế cho tổ chức, cá nhân nộp thuế;

g) Tổ chức tín dụng theo quy định của Luật các tổ chức tín dụng trong ngôi trường hợp bảo hộ nộp thuế cho tổ chức, cá nhân nộp thuế.

 

 

 

Data Nghị định Số 83/2013/NĐ-CP quy định luật cai quản lý Thuế 2021-09-05 13:36:00

#Nghị #định #Số #832013NĐCP #quy #định #luật #cai quản #lý #Thuế