Nghị quyết số 116 giảm thuế TNDN phải nộp năm 2020 2022

Ngày 19/6/2020 Quốc hội phát hành quyết nghị số 116/2020/QH14 giảm thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của năm 2020 cho Doanh nghiệp, hiệp tác xã, đơn vị sự nghiệp và các tổ chức khác.

QUỐC HỘI

——————

CỘNG HÒA tầng lớp CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————

quyết nghị số: 116/2020/QH14

HN Thủ Đô, ngày 19 tháng 6 năm 2020

quyết nghị

VỀ GIẢM THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP PHẢI NỘP CỦA NĂM 2020 ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP, cộng tác XÃ, ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP VÀ TỔ CHỨC KHÁC

QUỐC HỘI

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa nước ta;

cứ Luật Tổ chức Quốc hội số 57/2014/QH13;

cứ Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 32/2013/QH13 và Luật số 71/2014/QH13;

Sau Khi coi xét Tờ trình số 279/TTr-CP ngày 05 tháng 6 năm 2020 của Chính phủ; ít rà soát số 2018/BC-UBTCNS14 ngày 09 tháng 6 năm 2020 của Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội; bẩm giải trình, hít số 569/BC-UBTVQH14 ngày 18 tháng 6 năm 2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và quan lại điểm của các vị đại biểu Quốc hội,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đối tượng vận dụng

Nghị quyết này ứng dụng đối với người nộp thuế thu nhập doanh nghiệp là tổ chức phát động và sinh hoạt giải trí sinh sản, marketing thương mại product, dịch vụ có thu nhập chịu thuế theo quy định

của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp

(sau đây gọi là doanh nghiệp), bao héc tàm tất cả:

1. Doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật nước ta;

2. Tổ chức được thành lập theo Luật cộng tác xã;

3. Đơn vị sự nghiệp được thành lập theo quy định của luật pháp nước ta;

4. Tổ chức khác được thành lập theo quy định của luật pháp nước ta có phát động và sinh hoạt giải trí sinh sản, kinh dinh có thu nhập.

Điều 2. Giảm thuế thu nhập doanh nghiệp

1.

Giảm 30%

số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp

của năm 2020

đối với ngôi trường hợp doanh nghiệp có tổng doanh thu năm 2020

ko thật 200 tỷ đồng.

2. Doanh nghiệp Căn cứ quy định tại khoản 1 Điều này để

tự xác định

số thuế được giảm

Khi tạm nộp

thuế thu nhập doanh nghiệp

theo quý

quyết toán

thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2020.

Điều 3. Điều khoản thi hành

1. quyết nghị này có hiệu lực thực thi hiện hành thi hành sau 45 ngày Tính từ lúc ngày ký và áp dụng cho kỳ tính thuế năm 2020.

2. Chính phủ chỉ dẫn thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa nước ta khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qu

a ngày 19 tháng 6 năm 2020.

chủ toạ QUỐC HỘI

Nguyễn Thị Kim Ngân

————————————————————————-

Tác_Giả_2 chúc các bạn thành công!.

Data Nghị quyết số 116 giảm thuế TNDN phải nộp năm 2020 2021-09-05 07:44:00

#Nghị #quyết #số #giảm #thuế #TNDN #phải #nộp #năm