Ờ. Các bác thấy sao? 🙄🙄🙄🙄 chứ e là e thấy giống vcl ấy chớ.


Source_#group_voz_4663452077015228_4887220657971701 _like_59_Share_0