Số điện thoại anh mình tạo tài khoản ngân hàng,h số điện thoại đó bị khóa,vậy khi ngta chuyển tiền vào tài khoản đó thì có thể nhận và rút đc không?

Source_#group_voz_4663452077015228_4876216455738788 _like_5_Share_0