Tài khoản của bạn đã bị vô hiệu hóa Facebook thông báo – Vào một ngày đẹp trời muốn kháng nghị lại FB thì gặp tình trạng này thì các bạn phải làm sao ?
Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập vào Trung tâm trợ giúp.
Tài khoản của bạn đã bị vô hiệu hóa vào 14 tháng 4, 2020. Nếu cho rằng tài khoản của mình bị vô hiệu hóa do nhầm lẫn, bạn có thể gửi thêm thông tin qua Trung tâm trợ giúp trong vòng tối đa 30 ngày kể từ khi tài khoản bị vô hiệu hóa. Sau khoảng thời gian này, tài khoản của bạn sẽ bị vô hiệu hóa vĩnh viễn và bạn sẽ không thể yêu cầu xem xét lại nữa.

Tài khoản của bạn đã bị vô hiệu hóa
Your account has been disabled

For more information, please visit the Help Centre.
Your account was disabled on 14 Apr 2020. If you think that your account was disabled by mistake, you can submit more information via the Help Centre up to 30 days after your account was disabled. After that, your account will be permanently disabled and you will no longer be able to request a review.
===> Chỉ còn cách duy nhất là phải xem tên và ngày sinh có khớp với cmnd không, và một số tiền lớn để thêm hacker lấy lại thông qua cổng. Nhưng giao dịch lớn các bạn cần phải cẩn thận nhé. mình không tiện chia sẻ trên đây