Thanks fanpage “Cyber Space” đã làm một bài hay về tình trạng của báo “lá cải”
Hèn chi Má tui cứ bảo: “Nhỏ không học, lớn lên làm nhà báo” nhưng tui lại thích câu “lớn không học thì làm nhà báo” cho nó ngầu 🤣😂
#7onez_share

Có thể là hình ảnh về màn hình và văn bản
Nguồn_#7onez_Nhận_thức_về_an_ninh_mạng_cùng_Hieupc_và_những_người_bạn_2762118607399849_2969058733372501 _like_0_Share_0