Thông tư 07/2007/TTLT-BTM-BTC về việc khuyến mại, group chợ, triển lãm 2022

Ngày 06/7/2007 Bộ thương nghiệp – Bộ tài chính đã phát hành Thông tư liên tịch số 07/2007/TTLT-BTM-BTC chỉ dẫn thực hiện nay một số điều về khuyến mại và group chợ, triển lãm thương nghiệp quy định tại Nghị định số 37/2006/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết Luật thương nghiệp về phát động và sinh hoạt giải trí xúc tiến thương nghiệp
BỘ thương nghiệp – BỘ TÀI CHÍNH
—————
Số: 07/2007/TTLT-BTM-BTC
CỘNG HOÀ từng lớp CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
HN Thủ Đô, ngày 06 tháng 7 năm 2007
THÔNG TƯ LIÊN TỊCH
chỉ dẫn thực hành một số điều về khuyến mại và group chợ,
triển lãm thương nghiệp quy định tại Nghị định số 37/2006/NĐ-CP
ngày 04 tháng 4 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết Luật thương nghiệp về phát động và sinh hoạt giải trí xúc tiến thương nghiệp
cứ Nghị định số 29/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 01 năm 2004 của Chính phủ quy định chức năng, trách nhiệm, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ thương nghiệp;
Căn cứ Nghị định số 77/2003/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, trách nhiệm, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;
Căn cứ Nghị định số 37/2006/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết Luật thương mại về phát động và sinh hoạt giải trí thúc đẩy thương mại (sau đây gọi tắt là Nghị định số 37/2006/NĐ-CP);
Bộ thương nghiệp và Bộ Tài chính chỉ dẫn thực hiện nay một số điều về phát động và sinh hoạt giải trí khuyến mại và group chợ, triển lãm thương mại được quy định tại Nghị định số 37/2006/NĐ-CP như sau:
I. CƠ QUAN QUẢN LÝ đất nước VỀ thương mại
ĐỐI VỚI
HOẠT ĐỘNG KHUYẾN MẠI VÀ HỘI CHỢ, TRIỂN LÃM thương nghiệp
1. Cơ quan lại cai quản lý đất nước về thương mại có thẩm quyền đối với phát động và sinh hoạt giải trí khuyến mại và group chợ, triển lãm thương nghiệp (sau đây gọi tắt là cơ quan lại cai quản lý đất nước) bao héc tàm tất cả:
a) Bộ thương mại chịu bổn phận giải quyết việc đăng ký thực hành khuyến mại, đăng ký tổ chức group chợ, triển lãm thương nghiệp thuộc thẩm quyền theo quy định tại Luật thương mại, Nghị định số 37/2006/NĐ-CP và chỉ dẫn tại Thông tư này;
b) Sở thương nghiệp chịu trách nhiệm và trách nhiệm giải quyết việc thông tin, đăng ký thực hiện nay khuyến mại, đăng ký tổ chức group chợ, triển lãm thương mại thuộc thẩm quyền theo quy định tại Luật thương mại, Nghị định số 37/2006/NĐ-CP và chỉ dẫn tại Thông tư này.
2. bổn phận của cơ quan lại cai quản lý đất nước
a) Công bố công khai điều khiếu nại, thời kì, lớp lang và thủ tục thông báo, đăng ký thực hiện nay khuyến mại, đăng ký tổ chức group chợ, triển lãm thương mại;
b) hít, giải quyết việc thông báo, đăng ký thực hiện nay khuyến mại, tổ chức group chợ, triển lãm thương mại thuộc thẩm quyền theo quy định tại Luật thương mại, Nghị định số 37/2006/NĐ-CP và chỉ dẫn tại Thông tư này;
c) soát, giám sát phát động và sinh hoạt giải trí khuyến mại và group chợ, triển lãm thương nghiệp thuộc thẩm quyền theo quy định;
d) Các bổn phận khác theo quy định của luật pháp.
Xem thêm:

53

Source Thông tư 07/2007/TTLT-BTM-BTC về việc khuyến mại, group chợ, triển lãm 2021-09-04 23:12:00

#Thông #tư #072007TTLTBTMBTC #về #việc #khuyến #mãi #hội #chợ #triển #lãm

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x