Chia Sẻ Mẹo Hướng dẫn Cách xử lý hàng tồn kho hư hỏng, hết hạn sử dụng Mới nhất 2022

You đang search từ khóa Share Kinh Nghiệm Cách Cách xử lý hàng tồn kho hư hỏng, hết hạn sử dụng Mới nhất 2022 full HD Link Tải kỹ năng khá khá đầy đủ rõ ràng trên điện thoại cảm ứng cảm ứng, máy tính, máy tính được update : 2021-09-14 11:15:00

Hàng hóa hết hạn sử dụng, bị hỏng hạch toán ra làm thế nào? Có được khấu trừ thuế(tax) GTGT không?

xin hướng dẫn cách xử lý hàng tồn kho hư hỏng, hết hạn sử dựng không dùng được theo quy định tiên tiến và phát triển và tăng trưởng nhất năm trong năm này:

1. Về thuế(tax) TNDN:

cứ theo Tiết b Khoản 2.1 điều 6 Thông tư 78/năm trước đó/TT-BTC ngày 18/06/năm trước đó hướng dẫn thi hành Luật thuế(tax) TNDN quy định rõ ràng như sau:

“b) Hàng hóa bị hỏng do hết hạn sử dụng, bị hỏng hóc do thay đổi quy trình sinh hóa vạn vật vạn vật thiên nhiên không được bồi hoàn thì

được xem vào phí tổn được trừ khi xác lập thu nhập chịu thuế(tax)

.

Hồ sơ so với thành phầm & sản phẩm & hàng hóa bị hư do hết hạn dùng, bị hỏng hóc do thay đổi quy trình sinh hóa tự nhiên được xem vào uổng được trừ như sau:

Văn bản của doanh nghiệp gửi cơ quan thuế(tax)

trực tiếp quản trị và vận hành giải trình về thành phầm & sản phẩm & hàng hóa bị bị hư hỏng do hết hạn dùng, bị hỏng hóc do thay đổi quy trình sinh hóa vạn vật vạn vật thiên nhiên.

Biên bản kiểm kê giá trị thành phầm & sản phẩm & hàng hóa bị hư do doanh nghiệp lập

.

Biên bản kiểm kê giá trị thành phầm & sản phẩm & hàng hóa hư hỏng phải xác lập rõ giá trị thành phầm & sản phẩm & hàng hóa bị hư hỏng, duyên cớ hư; chủng loại, số lượng, giá trị thành phầm & sản phẩm & hàng hóa trọn vẹn trọn vẹn có thể tịch thu được (nếu có) kèm theo bảng kê xuất nhập tồn thành phầm & sản phẩm & hàng hóa bị hư hỏng có công nhận

do đại diện thay mặt thay mặt thay mặt thay mặt hợp pháp của doanh nghiệp ký và phụ trách trước luật pháp.

– Hồ sơ bồi thường thiệt hại được cơ quan bảo hiểm ưng bồi thường (nếu có).

– Hồ sơ quy định trách nhiệm của tổ chức triển khai triển khai, thành viên chủ nghĩa phải bồi thường (nếu có).

c)

Doanh nghiệp gửi cơ thuế(tax) quan trực tiếp quản trị và vận hành văn bản giải trình

về tài sản, thành phầm & sản phẩm & hàng hóa bị tổn thất do thiên tai, dịch bệnh, hỏa hoạn; thành phầm & sản phẩm & hàng hóa bị hỏng do hết hạn sử dụng, bị hỏng hóc do thay đổi quy trình sinh hóa vạn vật vạn vật thiên nhiên không được đền bù

chậm nhất lúc nộp hồ sơ kê khai quyết toán thuế(tax) TNDN

theo quy định của năm xẩy ra tài sản, thành phầm & sản phẩm & hàng hóa bị tổn thất, bị hư. Các hồ sơ khác (gồm có Biên bản kiểm kê giá trị tài sản, thành phầm & sản phẩm & hàng hóa bị tổn thất, bị hư; Văn bản xác nhận của Ủy ban quần chúng cấp xã, phường, Ban quản trị và vận hành Khu công nghiệp, Khu chế xuất, Khu kinh tế tài chính tài chính; Hồ sơ bồi thường thiệt hại được cơ quan bảo hiểm đồng ý bồi thường (nếu có); Hồ sơ quy định bổn phận của tổ chức triển khai triển khai, thành viên phải đền bù (nếu có) và những tài liệu khác) được lưu tại doanh nghiệp và xuất trình với cơ quan thuế(tax) khi cơ quan thuế(tax) đề xuất kiến nghị kiến nghị.”

Kết luận:

– Để đưa những thành phầm & sản phẩm & hàng hóa bị hư, hết hạn sử dụng không được bồi thường vào uổng hợp lý thì những bạn phải sẵn sàng 1 bộ hồ sơ như trên và

nộp cho cơ quan thuế(tax) trước lúc nộp hồ sơ quyết toán thuế(tax) TNDN.

=> Đó là quy định của năm năm trước đó. Nhưng từ thời hạn ngày 6/8/năm ngoái theo Điều 4 Thông tư 96/năm ngoái/TT-BTC ngày 22/06/năm ngoái:

Điều 4. Sửa đổi, tương hỗ update Điều 6 Thông tư số 78/năm trước đó/TT-BTC (đã được sửa đổi, tương hỗ update tại Khoản 2 Điều 6 Thông tư số 119/năm trước đó/TT-BTC và Điều 1 Thông tư số 151/năm trước đó/TT-BTC) như sau:

“b) Hàng hóa bị hư hỏng do thay đổi quy trình sinh hóa vạn vật vạn vật thiên nhiên, thành phầm & sản phẩm & hàng hóa hết hạn dùng, không được bồi thường thì được xem vào uổng được trừ khi xác lập thu nhập chịu thuế(tax).

Hồ sơ so với thành phầm & sản phẩm & hàng hóa bị hư do thay đổi quy trình sinh hóa vạn vật vạn vật thiên nhiên, thành phầm & sản phẩm & hàng hóa hết hạn dùng, được xem vào uổng được trừ như sau:

– Biên bản kiểm kê giá trị thành phầm & sản phẩm & hàng hóa bị hỏng do doanh nghiệp lập.

Biên bản kiểm kê giá trị thành phầm & sản phẩm & hàng hóa hư phải xác lập rõ giá trị thành phầm & sản phẩm & hàng hóa bị hỏng, duyên cớ hư; chủng loại, số lượng, giá trị thành phầm & sản phẩm & hàng hóa trọn vẹn trọn vẹn có thể tịch thu được (nếu có) kèm theo bảng kê xuất nhập tồn thành phầm & sản phẩm & hàng hóa bị hỏng có xác nhận do đại diện thay mặt thay mặt thay mặt thay mặt hợp pháp của doanh nghiệp ký và phụ trách trước luật pháp.

– Hồ sơ đền bù thiệt hại được cơ quan bảo hiểm hài lòng đền bù (nếu có).

– Hồ sơ quy định bổn phận của tổ chức triển khai triển khai, thành viên phải đền bù (nếu có).

c) Hồ sơ nêu trên được

lưu tại doanh nghiệp và xuất trình với cơ thuế(tax) quan

khi cơ thuế(tax) quan yêu cầu.”

Như vậy:

– Năm năm trước đó

thì Doanh Nghiệp

phải nộp hồ sơ chứng tỏ thành phầm & sản phẩm & hàng hóa bị hỏng, hết hạn sử dụng cho cơ quan thuế(tax) trước thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế(tax).

– Năm năm ngoái

thì Doanh Nghiệp

chỉ việc lập biên bản kiểm kê và lưu tại Doanh Nghiệp để sau này giải trình.

để ý:

Ngoài việc phải làm hồ sơ như trên những bạn phải xây dựng hội đồng tiêu hủy thành phầm & sản phẩm & hàng hóa hết hạn dùng (nếu hủy) hoặc quyết định hành động hành vi thanh lý (nếu là thanh lý).

2. Về thuế(tax) GTGT:

Theo khoản 1 điều 14 Thông tư 219/2013/TT-BTC:

“Điều 14. Nguyên tắc khấu trừ thuế(tax) giá trị ngày càng tăng nguồn vào:

1. Thuế(Tax) GTGT nguồn vào của thành phầm & sản phẩm & hàng hóa, dịch vụ dùng cho sản xuất, marketing thành phầm & sản phẩm & hàng hóa, dịch vụ chịu thuế(tax) GTGT được khấu trừ bít tất, kể cả thuế(tax) GTGT nguồn vào không được đền bù của thành phầm & sản phẩm & hàng hóa chịu thuế(tax) GTGT bị tổn thất.

– Các trường hợp tổn thất không được bồi hoàn được khấu trừ thuế(tax) GTGT nguồn vào gồm: thiên tai, hỏa hoạn, những trường hợp tổn thất không được bảo hiểm bồi thường, thành phầm & sản phẩm & hàng hóa mất phẩm chất,

quá hạn dùng phải tiêu hủy.

Cơ sở kinh dinh phải có khá khá đầy đủ hồ sơ, tài liệu chứng tỏ những trường hợp tổn thất không được bồi hoàn để khấu trừ thuế(tax).

Như vậy:

– Đối với hàng hoá hết hạn dùng nếu không được đền bù vẫn được khấu trừ thuế(tax) GTGT nguồn vào.

3. Cách hạch toán thành phầm & sản phẩm & hàng hóa hết hạn dùng, hư phải hủy:

Theo điều 45 Thông tư 200/năm trước đó/TT-BTC quy định về việc trích lập dự trữ giảm giá hàng tồn kho:

c) Kế toán xử lý khoản phòng ngừa giảm giá hàng tồn kho so với vật tư, thành phầm & sản phẩm & hàng hóa bị hủy bỏ do hết hạn sử dụng, mất phẩm chất, hư hỏng, không hề giá trị sử dụng, ghi:

Nợ Tài khoản 229: ngừa tổn thất tài sản (số được bù đắp bằng dự trữ)

Nợ Tài khoản 632 : Giá vốn hàng bán (nếu số tổn thất cao hơn nữa thế nữa số đã lập phòng ngừa)

Có những TK 152, 153, 155, 156.

=> Như vậy trước đó những bạn phải trích lập quỹ phòng ngừa giảm giá hàng tồn kho. Khi trích lập những bạn hạch toán:

Nợ Tài khoản 632

Có Tài Khoản 229

xin chúc những bạn thành công xuất sắc xuất sắc!

Các bạn muốn muốn muốn tìm hiểu nâng cao hơn nữa thế nữa về thuế(tax), kỹ năng quyết toán thuế(tax) trọn vẹn trọn vẹn có thể tham gia:

Lớp

nâng cao.

Link tải Cách xử lý hàng tồn kho hư hỏng, hết hạn sử dụng Full rõ ràng

Share một số trong những trong những thủ thuật có Link tải về về nội dung nội dung bài viết Cách xử lý hàng tồn kho hư hỏng, hết hạn sử dụng tiên tiến và phát triển và tăng trưởng nhất, Postt sẽ tương hỗ Ban hiểu thêm và update thêm kiến thức và kỹ năng và kỹ năng về kế toán thuế(tax) thông tư..

Tóm tắt về Cách xử lý hàng tồn kho hư hỏng, hết hạn sử dụng

Ban đã xem Tóm tắt mẹo thủ thuật Cách xử lý hàng tồn kho hư hỏng, hết hạn sử dụng rõ ràng nhất. Nếu có vướng mắc vẫn chưa hiểu thì trọn vẹn trọn vẹn có thể để lại comments hoặc Join nhóm zalo để được trợ giúp nhé.
#Cách #xử #lý #hàng #tồn #kho #hư #hỏng #hết #hạn #sử #dụng