Tool mình quét uid vẫn ổn chứ ạ

Source_#VFP_Pro_406603756168171_2012638512231346 _like_0_Share_0