# Tuyển bsung Kế toán quản trị: Làm tại Ngọc Liệp, Quốc Oai,HN
# LCB: 12-18tr

YC từ 3 năm kn trở lên

Kiểm tra, thẩm đị 4174725845981368


# Tuyển bsung Kế toán quản trị: Làm tại Ngọc Liệp, Quốc Oai,HN
# LCB: 12-18tr

YC từ 3 năm kn trở lên

Kiểm tra, thẩm định các chi tiêu trên tài khoản, hợp đồng giao dịch, hồ sơ thanh quyết toán và chứng từ giao dịch để đề xuất phê duyệt/hoặc phê duyệt theo thẩm quyền cho toàn bộ các khoản thu chi trong hoạt động của nhà máy

Lập, kiểm tra và phân tích các báo cáo tài chính, báo cáo quản trì, tình hình thực hiện kế hoạch theo định kỳ

Tập hợp các chi phí để làm cơ sở tính giá thành cho sản phẩm. Hạch toán chi tiết doanh thu, phân bổ chi phí chung

Tổng hợp, phân tích các số liệu kế toán để làm báo cáo quản trị

Phân tích các thông tin kế toán quản trị theo yêu cầu của cấp trên

Tham gia xây dựng các chính sách, định mức chi tiêu, đơn giá giao khoán, các chế độ đối với người lao động đồng thời giám sát và thanh kiểm tra các hoạt động liên quan đến tài chính ở các đơn vị phòng.
#Tuyển #bsung #Kế #toán #quản #trị #Làm #tại #Ngọc #Liệp #Quốc #OaiHN #LCB #1218trYC #từ #năm #trở #lênKiểm #tra #thẩm #đị