Xin chào admins và mọi người!
Máy mình có cấu hình như dưới, dùng word thôi cũng giật và chậm, mong được giúp đỡ. M cảm ơn!


Nguồn_#7onez_Nhận_thức_về_an_ninh_mạng_cùng_Hieupc_và_những_người_bạn_2762118607399849_2966277846983923 _like_107_Share_0