Anh hiếu pc ơi có một app ra mắt gần được 1 tháng nó lừa mọi người nạp tiền rồi nó khóa khong cho rút tiền
Bọn nó là người trung quốc
Có người còn mất vài chục triệu lận
APP GRAB LEASE
ANH BÁO CẢNH SÁT AN NINH MẠNG ĐI?Nguồn_#7onez_Nhận_thức_về_an_ninh_mạng_cùng_Hieupc_và_những_người_bạn_2762118607399849_2974654752812899 _like_347_Share_0