Các vozer cho em xin các tip khoanh chống liệt hóa với ạ em 2k4 nên đang hơi sợ, toán với lý em học tốt nên khá tự tin còn hóa từ lớp 8 cô dạy nhu buoi nên em k học 1 tí gì, nói chung em mất gốc hoàn toàn

Source_#group_voz_4663452077015228_4912347055459061 _like_22_Share_0